Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

A www.euromiskolctravel.hu weboldal üzemeltetője az EuroMiskolc Travel Bt. (3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt. 1., tel.: 003646/322-527, elektronikus levelezés címe: info@euromiskolctravel.hu, engedély szám: U-00782). A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbiakban: „Infotv.” előírásainak). Az EuroMiskolc Travel Bt., tehát jelen esetben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatónak, illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A weboldal azonban tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.

Jelen adatkezelési tájékoztató tehát a következő weboldalak adatkezelését szabályozza: www.euromiskolctravel.hu és a www.facebook.com/EuroMiskolcTravel/, és az Infotv. tartalmi előírásain alapul. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a www.euromiskolctravel.hu honlapon és az EuroMiskolc Utazási Irodában. A www.facebook.com weboldalon megvalósuló általános adatkezelésre, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az EuroMiskolc Travel Bt. adatkezelési nyilvántartási száma: az Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által kiadandó engedélyszám folyamatban van.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az EuroMiskolc Travel Bt. személyes adatokat az Ügyfél vagy képviselője hozzájárulása, ill. a jogszabályi előírások alapján kezel. Az Ügyfél vagy képviselője hozzájárulásán alapuló adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fenn, időtartama az adatkezelés céljától függő, de legfeljebb az EuroMiskolc Travel Bt. és az Ügyfél vagy képviselője közötti jogviszony megszűnését követő 10. év vége.

Az EuroMiskolc Travel Bt. részéről személyes adat kezelhető akkor is, ha az Ügyfél vagy képviselője hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az adatgyűjtés és feldolgozás célja

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ezáltal a cél elérésére alkalmas. Az Ügyfél vagy képviselője az Adatkezelővel kötött szerződésben, vagy web alapú regisztráció kapcsán hozzájárulást ad mindazon adatai kezeléséhez, amelyek az utazási szerződés létrejöttéhez, és a szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtásához szükségesek. Amennyiben az adat kezelése
nélkül a regisztráció/szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a regisztráció/szerződés nem valósul meg. A regisztráció elfogadásával az Ügyfél vagy képviselője hozzájárul az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez.

Az EuroMiskolc Travel Bt. jelen tájékoztatójának hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgál(hat)ják:

1. az Ügyfél tájékoztatási céllal történő regisztrálása
2. az Ügyféllel történő szerződés kötése
3. az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása
4. az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése
5. az Ügyfél informálása az EuroMiskolc Travel Bt. kínálatáról, különös tekintettel direkt elektronikus leveleken (e-mail), esetleg postai leveleken keresztül. Amennyiben az Ügyfél vagy képviselője nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja.

Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen tájékoztató szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartás esetében egyaránt érvényesülnek.

Az EuroMiskolc Travel Bt. a regisztráció/jelentkezés során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli:

  • vezeték- és keresztnév, nem
  • levelezési cím
  • e-mail cím, telefonszám, mobiltelefonszám
  • születési idő
  • útiokmány, tehát személyi igazolvány vagy útlevél adatai (melyek az utazáshoz szükségesek).

Az Ügyfél vagy képviselője személyes adatainak átadása harmadik fél számára

Az Adatkezelő az Ügyfél vagy képviselője adatait csak abban az esetben továbbítja harmadik fél számára, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. Az EuroMiskolc Travel Bt. munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak az Adatkezelő felé. Abban az esetben, ha az Ügyfél személyes adatait harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, biztosítva, hogy a harmadik fél: ne használhassa fel a személyes adatokat az Adatkezelő által megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az átadott adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet, tehát ha jogszabály előírja vagy lehetővé teszi. A személyes adatok pénzügyi szervezetekkel vagy állami
szervekkel történő közlése továbbá szükséges vagy kívánatos lehet a jogszabályban meghatározottak szerint bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból.

Az Ügyfelek jogai és érvényesítésük

Az EuroMiskolc Travel BT. Ügyfelei kérelmezhetik a
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az Ügyfél kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felsorolt műveletek végrehajtását az Ügyfél postai úton (3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt. 1.), illetve emailben (info@euromiskolctravel.hu) kezdeményezheti.
- Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
- A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Ügyfél fentebb felsorolt jogait a törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, illetve a büntetés-
végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati, gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Ügyfél vagy mások jogainak védelme érdekében.

Adatvédelem, adatbiztonság

Az EuroMiskolc Travel Bt. kötelességének érzi és fontosnak tartja az ügyfelek adatainak védelmét. Ennek érdekében az EuroMiskolc Travel Bt. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Ügyfél vagy képviselője által az Adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédje.

A személyes adatok automatizált feldolgozására vagy külső adatfeldolgozó igénybevételére az adatkezelés során nem kerül sor.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az EuroMiskolc Travel Bt. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi szabályzat pontos betartására. Az EuroMiskolc Travel Bt. minden Ügyfelének azt javasolja, hogy amennyiben kérdése, kérése, észrevétele van a személyes adatainak kezelésével összefüggésben, először az Adatkezelővel, tehát az EuroMiskolc Travel Bt-vel vegye fel a kapcsolatot a fenti elérhetőségek egyikén. Az EuroMiskolc Travel Bt. minden ilyen jellegű kérésnek a lehető legrövidebb időn belüli megoldására törekszik.

Jogorvoslat

Amennyiben ez nem bizonyul célravezetőnek, az Ügyfél jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Az Ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

még töltünk