Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő személyes és elérhetőségei:

Az EuroMiskolc Travel Bt. (3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt. 1., tel.: +36 46/322-527, weboldal: www.euromiskolctravel.hu; elektronikus levelezés címe: info@euromiskolctravel.hu, engedély szám: U-00782) az ügyfeleinek, azaz az EuroMiskolc Travel Bt. utazóinak személyes adatait kezeli. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet, azaz GDPR). A hivatkozott rendelet a https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf weboldalon olvasható. Az adatkezelési szabályzatban adatkezeléssel kapcsolatban használt néhány kifejezés és fogalom GDPR rendelet szerinti magyarázata:

-         adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-         adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-         adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-         GDPR: a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

-         felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

-         személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-         személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

-         ügyfél: az EuroMiskolc Travel Bt. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az EuroMiskolc Travel Bt-vel utazási szerződést kötők (utazók).

Az adatkezelés elvei

Az EuroMiskolc Travel Bt., mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatónak, illetve a fentebbi hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatait mindenkor

  • jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezelje;
  • azokat csak tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében és céljából gyűjtse, kezelje;
  • az adatok nyilvántartása naprakész és helytálló legyen;
  • a személyes adatok tárolása és kezelése biztonságos legyen kizárva az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, illetve megsemmisítést.

 

AZ EUROMISKOLC TRAVEL BT. ÁLTAL KEZELT ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

Az EuroMiskolc Travel Bt. a szolgáltatásához kapcsolódóan az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől:

I.) Érdeklődés:

(a) név;

az    ügyfél   beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám);

az ügyfél későbbi eléréséhez  elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); résztvevő utasok száma  (gyerekek száma,

életkora)

az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

 

II.) Hírlevélre való feliratkozás:

(a) név;

az    ügyfél   beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám);

az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);

a   hírlevél   /   egyéb  eDM   eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

Az 1.) és 2.) esetekben az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, illetve a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő, a hírlevélre feliratkozó által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

III.) Katalógus kérése:

(a) név;

az    ügyfél   beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) lakcím (telefonszám);

az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megtételétől számított 5 évig tart.

 

IV.) Utazási szerződés kötése:

(a) név; születési dátum; (úti okmány száma)

az        ügyfél        (utazó beazonosításához

elengedhetetlenül szükséges adatok

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám;

az      ügyfél      (utazó)      későbbi         eléréséhez

elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma; gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

a szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

 

V.) Egyedi ajánlatkérés:

(a) név;

az    ügyfél   beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám);

az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás); résztvevő utasok száma (gyerekek száma, életkora)

az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása. Az adatkezelés az ajánlatkérő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

VI.) Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés:

(a) név; születési dátum; (úti okmány száma)

az    ügyfél   beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok

(b) lakcím; e-mail cím; telefonszám;

az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül

szükséges adatok

(c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma; gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

a szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása, az utazási szolgáltatás minőségfejlesztése és a személyre szabott ügyfélkiszolgálás célzottabb megvalósítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított általános (jelenleg 5 év), illetve a Számviteli törvényben meghatározott elévülési idő (jelenleg 8 év), amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

 

Repülőgépes utazások

A IATA 830d Resolution módosítása értelmében repülőgépes utazások esetén az ügyféltől a pontos nevén, születési dátumán (úti okmány adatain) kívül elkérjük elérhetőségeit is (lakcím, telefonszám, e-mail cím), melynek lényege, hogy amennyiben járattörlésre, járat módosulásra kerülne sor tájékoztatni tudjuk utasainkat. A megadott adatokat a fenti okokból kifolyólag továbbítjuk a légitársaság felé. Az utasnak jogában áll megtagadni elérhetőségeinek megadását, vagy annak továbbítását a légitársaság felé, de ebben az esetben sem az EuroMiskolc Travel Bt., sem a légitársaság nem tartozik felelősséggel, ha az utas ezen okból kifolyólag nem kapja meg a szükséges értesítéseket a járat módosulásáról vagy törléséről és emiatt az utazáson nem tud részt venni.

 

Vízumkérelmek intézése

Egyes országokba történő beutazáshoz vízum szükséges. Ezen vízumok igénylésének egy részét az EuroMiskolc Travel Bt. utasainak előzetes meghatalmazás alapján tudja intézni. A vízumkiállító hatóság által kért adatokat az EuroMiskolc Travel Bt. továbbítja a kiállító hatóságnak. Az EuroMiskolc Travel Bt-nél lévő ezen adatokat az EuroMiskolc Travel Bt. az utazó hazaérkezését, illetve az utazási szerződéstől való elállását követő 30 napon belül megsemmisíti.

 

Személyes adatok továbbítása az EGT területén belül

Az EuroMiskolc Travel Bt. az ügyfelei személyes adatait az alábbi Európai Gazdasági Térségen belüli harmadik személyekkel jogosult megosztani:

(a)      az EuroMiskolc Travel Bt. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl.: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

(b)      az utazási szerződés teljesítésében résztvevő közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság stb.);

(c)      felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

 

Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EGT) országokba

Szükség lehet arra, hogy az utazó személyes adatait az EuroMiskolc Travel Bt. az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre továbbítsa annak érdekében, hogy az igényelt szolgáltatást nyújtani tudja, illetve az utazó személyes adataihoz hozzáférhetnek az EuroMiskolc Travel Bt. tagjai és adatkezelői, valamint szolgáltatói olyan országokból is, amelyek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Gazdasági Térség. Emiatt, ha szükséges, az EuroMiskolc Travel Bt. a személyes adatok címzettjei tekintetében megtesz minden olyan intézkedést, amely a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott megfelelő szintű adatvédelem biztosításához szükséges, különösen az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek vagy az Európai Bizottság határozatának alkalmazásával, amely kimondja, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít az az ország, ahol a továbbított adatok címzettje tartózkodik.

Ha a külföldre továbbított adatok vonatkozásában nem biztosítható az utazó személyes adatainak megfelelő szintű védelme, akkor az ilyen külföldre történő adattovábbításhoz az EuroMiskolc Travel Bt. az utazó külön hozzájárulását kéri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adattovábbításnak ilyenkor bizonyos kockázatai lehetnek. Ilyen különösen az, hogy az adatok címzettjének országában jogosulatlan harmadik felek indokolatlanul hozzáférhetnek az említett adatokhoz, és lehet, hogy nem tudja gyakorolni az utazót megillető jogokat és/vagy azt a jogát, hogy tiltakozzon olyan cselekedetek ellen, amelyek sértik az utazó személyes adatait és személyiségi jogait.

 

Minőségbiztosítás

Az EuroMiskolc Travel Bt. az utazó utazás során tanúsított jogsértő, illetve szerződésszegő magatartásának tényét és körülményeit rögzíti és az adott esetre vonatkozó igényérvényesítési, illetve elévülési idő lejártáig megőrzi. Az EuroMiskolc Travel Bt. a szolgáltatásának szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban bejelentett, benyújtott megalapozott vagy megalapozatlan kifogás tényállását a benyújtó utazó szerződéskötéskor megadott adataival egyetemben a panasz kivizsgálásának lezárásáig, az igényérvényesítés jogerős befejezéséig, illetve az általános elévülési idő lejártáig tárolja.

Az EuroMiskolc Travel Bt. jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme érdekében a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 éves elévülési idő lejártáig megőrzi azon utazó adatait, aki az EuroMiskolc Travel Bt. szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez, illetve a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel az EuroMiskolc Travel Bt-t, annak szolgáltatását és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg.

Az EuroMiskolc Travel Bt. jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme, illetve kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében megőrzi azon utazó adatait,

-         aki az EuroMiskolc Travel Bt. szolgáltatásával kapcsolatban igényérvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez,

-         a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel az EuroMiskolc Travel Bt-t, annak szolgáltatását, és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg,

-         az utazás során olyan magatartást tanúsít, vagy olyan fizikai/mentális hiányossággal rendelkezik, amellyel veszélyezteti az utazási szerződés teljesítését, a többi utazó kényelmét, biztonságát, nyugalmát, személyiségi jogait.

A megőrzés időtartama az általános elévülési időtartama (5 év), legfeljebb a számvitelről szóló törvényben előírt 8 év.

 

Tájékoztatás kérése

Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást az EuroMiskolc Travel Bt. által kezelt személyes adatairól:

E-mail cím: info@euromiskolctravel.hu

Telefonszám: +36 46/322-527

Levelezési cím: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt. 1.

 

AZ ÜGYFÉL, AZ UTAZÓ JOGAI

Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Az ügyfél írásban kérheti, hogy az EuroMiskolc Travel Bt. tájékoztatást adjon arról, hogy személyes adatait az iroda kezeli-e.

Az EuroMiskolc Travel Bt. a tájékoztatást nem tagadhatja meg.

Az ügyfél tájékozódási joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki. Az ügyfél tájékozódási joga nem vonatkozik:

•         az anonim adatokra;

•         a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az EuroMiskolc Travel Bt. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az EuroMiskolc Travel Bt. 3.000 Ft/adat, vagy tájékoztatás díjat számol fel, amelyet az ügyfél a tájékoztatás átadása/megküldése előtt köteles megfizetni az EuroMiskolc Travel Bt. számlája alapján.

 

A helyesbítéshez való jog

Az ügyfél bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését.

A helyesbítési jog kizárólag az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki. Nem terjed ki:

•         az anonim adatokra,

•         a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az EuroMiskolc Travel Bt. az ügyfél írásban benyújtott kérésének megfelelően javítja, kiegészíti vagy módosítja az ügyfél személyes adatát, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Az EuroMiskolc Travel Bt. a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

A törléshez való jog

Az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését.

Az EuroMiskolc Travel Bt. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben azokat az EuroMiskolc Travel Bt. kezeli és

•         az ügyfél a személyes adatainak törlését kéri, illetve

•         a személyes adatok kezelése nem szükséges az EuroMiskolc Travel Bt. által meghatározott célokra,

•         az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását,

•         nincs jogalap az ügyfél személyes adatainak további kezelésére,

•         az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az EuroMiskolc Travel Bt. kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben,

•         a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező.

Az EuroMiskolc Travel Bt. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

Az EuroMiskolc Travel Bt. a törlésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az adatkezelés korlátozásának joga kizárólag az ügyfél személyes adataira vonatkozik.

Az EuroMiskolc Travel Bt. korlátozhatja az ügyfél személyes adatainak kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi az ügyfél személyes adatainak helyességét, valódiságát amennyiben az ügyfél vitatja az adott adat(ok) pontosságát.

Az EuroMiskolc Travel Bt. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az EuroMiskolc Travel Bt. az ügyfél kérésére korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben

•         az EuroMiskolc Travel Bt-nek a korlátozással érintett adatokra már nincs szüksége és

•         az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az EuroMiskolc Travel Bt. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

•         az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek az EuroMiskolc Travel Bt. jogos érdekei szempontjából szükségesek, illetve

•         az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak EuroMiskolc Travel Bt. által történő kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben.

Az EuroMiskolc Travel Bt. az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

Az EuroMiskolc Travel Bt. a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén az EuroMiskolc Travel Bt.

•         tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

•         az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

•         kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az EuroMiskolc Travel Bt. az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzésre nem használhatja fel.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy az általa az EuroMiskolc Travel Bt. adatkezelésébe átadott személyes adatait írásban, kinyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja.

Az ügyfél jogosult, hogy ezen személyes adatait másik adatkezelőnek átadja vagy továbbítsa/továbbíttassa. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

 

Panasz benyújtásához való jog

Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait megsértették, úgy az ügyfél vegye fel a kapcsolatot az EuroMiskolc Travel Bt. megnevezett kapcsolattartójával.

Az ügyfél az EuroMiskolc Travel Bt. adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt.

 

Adatkezelésért felelős személy az EuroMiskolc Travel Bt. utazási irodánál:

Név: Szilágyiné Takács Mónika

Telefonszám: +36 46/322-527

E-mail cím: info@euromiskolctravel.hu

Levelezési cím: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt. 1.

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók:

Tárhely szolgáltató, web fejlesztő:

CÉGNÉV: TRAVELGATE KFT.

SZÉKHELY: 1095 BUDAPEST PÁVA UTCA 8.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-173771

ADÓSZÁM:  24369091-2-43

HONLAP: WWW.TRAVELGATE.HU

E-MAIL CÍM: INFO@TRAVELGATE.HU

TELEFONSZÁM: +36 1 210 0048

KÉPVISELŐ NEVE: Bodza Ferenc

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás, webfejlesztés

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR rendelet, Infotv.

 

Adattárolás:

A TravelGATE Kft. adatfeldolgozót vesz igénybe a Inclust Systems Kft. webtárhely szolgáltató személyében a hosting szolgáltatás üzemeltetése és az adatok tárolásának céljából. Az Inclust Systems Kft. a felhasználók személyes adatainak kezelése során a vonatkozó jogszabályoknak teljeskörűen eleget tesz annak érdekében, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a felhasználók adatvédelmi szempontból biztonságosan használhassák.

Név: Inclust Systems Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 I./2.

Cégjegyzékszám: 01-09-906246

Adószám: 14492327-2-41

Honlap: www.inclust.com

 

Az EuroMiskolc Travel Bt.  fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele honlapunkon az „Adatkezelési tájékoztató” menüpontban történik.

 

még töltünk